Blog Archives

สำหรับการทำธุรกิจคอลเซ็นเตอร์จนเกิดเป็นธุรกิจที่มีความมั่งคั่งทางด้านการขยายตัวไปได้อย่างรวดเร็วนั้น  บางครั้งผู้ทำธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ก็จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ มากมายภายในธุรกิจ   แต่เพียงต้องเน้นไปในเรื่องของการให้บริการและพนักงานที่ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและตรงต่อความต้องการของตลาด   เมื่อสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นที่ต้องการของตลาดแล้ว  ธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ก็สามารถที่จะดำเนินการไปจนถึงจุดมุ่งหมายได้อย่างง่ายดาย   คำถามต่อมาคือ ความต้องการของตลาดที่ธุรกิจคอลเซ็นเตอร์จะต้องสามารถตอบโจทย์ได้นั้น   คืออะไร?   ซึ่งคำถามมากมายเกิดขึ้นไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน   แต่สิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนสำหรับธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ที่จะต้องมีการพัฒนา   ส่วนใหญ่แล้วก็ยังคงมุ่งเน้นในเรื่องของพนักงานที่จะต้องมีความสามารถและมีคุณสมบัติครบถ้วนอยู่ดี                ถ้าหากจะตอบโจทย์ทางด้านการตลาด  และพลิกผันตัวเองให้กลายเป็นที่ต้องการในปัจจุบันนั้น  ธุรกิจคอลเซ็นเตอร์จะต้องทำยังไงก็ได้   พัฒนาในรูปแบบไหนก็ได้   ที่ทำให้พนักงานคอลเซ็นเตอร์ไม่ได้จบแค่ในบทบาทของพนักงานที่คอยตอบรับแค่ทางโทรศัพท์เท่านั้น    เพราะสถานการณ์ในปัจจุบัน   คอลเซ็นเตอร์จะมีหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสาร  พร้อมทั้งตอบคำถามและไขข้อข้องใจให้กับลูกค้าที่ต้องการค้นหาคำตอบอย่างรวดเร็ว   แต่ในปัจจุบันเพียงเท่านี้ก็คงจะไม่สามารถให้คำตอบทางด้านการตลาดจนกลายเป็นที่ต้องการของลูกค้าได้   อย่างน้อยคอลเซ็นเตอร์จะต้องมีการพัฒนาไปจนถึงขั้นที่สามารถเป็นเครื่องมือทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่งได้  จนสามารถให้บริการลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง   กลับกลายเป็นธุรกิจบริการที่สามารถสร้างความมั่งคั่งได้อีกรูปแบบด้วยระบบคอลเซ็นเตอร์ที่มีความผสมผสานเกี่ยวกับการทำตลาดด้วย

สำหรับการดำเนินธุรกิจคอลเซ็นเตอร์  พนักงานคอลเซ็นเตอร์จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงาน   ธุรกิจควรมีการจัดฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้  จนพนักงานมีคุณภาพและศักยภาพพอที่จะสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและมีความเหมาะสม  เพราะการสร้างคุณค่าพร้อมทั้งการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านั้น   ธุรกิจคอลเซ็นเตอร์จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาพนักงานคอลเซ็นเตอร์ในการให้บริการแก่ลูกค้าในแต่ละครั้ง    หากไม่เล็งเป้าหมายเพื่อทำการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในเรื่องของพนักงานคอลเซ็นเตอร์    การให้บริการแก่ลูกค้าอาจจะเกิดปัญหาในภายหลัง  หากพบว่ามีพนักงานคอลเซ็นเตอร์บางคนที่ไม่มีศักยภาพและคุณภาพพอที่จะสามารถให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าได้            การที่ธุรกิจมุ่งเน้นที่จะพยายามหันมาให้ความสนใจธุรกิจคอลเซ็นเตอร์  ส่วนหนึ่งเพื่อต้องการที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการการทำธุรกิจ   เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งทางด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านการให้บริการหรือไขข้อข้องใจทุกปัญหาต่าง ๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ   ด้วยเวลาอันรวดเร็วนั้น   หากมีการให้บริการทางด้านคอลเซ็นเตอร์   ย่อมเป็นทางเลือกในการให้บริการและสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า   การให้บริการทางด้านคอลเซ็นเตอร์จึงกลายเป็นการให้บริการภายในธุรกิจต่าง ๆ ในเวลาต่อมา   เพราะผลลัพธ์ที่ได้ส่วนใหญ่แล้ว  กลายเป็นที่ประทับใจเสียส่วนมากกับการให้บริการทางด้านนี้   เพราะลูกค้าสามารถสอบถามปัญหาหรือแม้กระทั่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าได้ในเวลารวดเร็ว  ทันใจและทันเวลา   แถมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าในครั้งนี้อาจจะเป็นความรู้ที่ฝั่งลึก   จนทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจในเวลาต่อ ๆ ไปอีกด้วย  เพียงแต่คอลเซ็นเตอร์มีการให้ข้อมูลที่ดีและมีความแม่นยำเท่านั้น   ทุกอย่างก็จะเป็นผลดีต่อทุก ๆ ฝ่าย

ยิ่งถ้าการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนก็ตามเมื่อมีการศึกษาค้นคว้ารวมไปจนถึงกระบวนการการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งการสร้างคุณภาพให้กลายเป็นชื่อเสียงที่คอยอัพเดตดีกรีของธุรกิจตัวเองขึ้นมาได้  สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงแค่ส่วนตัวที่ธุรกิจจำเป็นจะต้องเร่งสร้างและควรมีไว้เพื่อแสดงตัวตนในหมู่โลกธุรกิจ  และเป็นแรงกำลังต่อสู้กับคู่แข่งทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี  สิ่งหนึ่งที่ทำให้การดำเนินธุรกิจมีความแข็งแกร่งทางด้านการแข่งขัน   ถึงแม้จะอยู่ในสภาวะที่มีความรุนแรงมากแค่ไหนแต่ถ้าหากธุรกิจนั้น ๆ สามารถยืนหยัดได้ด้วยลำแข้งนั่นเกิดจากความเชี่ยวชาญที่ธุรกิจสะสมประสบการณ์จนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจนี้เองจะสามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจออกสู่โลกภายนอกอย่างมั่นคง               ความเชี่ยวชาญนั้นทุกธุรกิจควรมีและสั่งสมประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นดีกรีที่ดีและความเชี่ยวชาญจะนำพาไปสู่ความสำเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันหากธุรกิจมีดีกรีคือความเชี่ยวชาญ  การปฏิบัติหรือการดำเนินธุรกิจย่อมที่จะมีความแม่นยำในทุก ๆ ด้านทุก ๆ กระบวนการตลอดจนไปถึงขั้นของการให้บริการที่มีมาตรฐานและสามารถต่อสู้อุปสรรคต่าง ๆ ที่รายล้อมเข้ามาอย่างมากมายเพราะฉะนั้นความเชี่ยวชาญจึงมีความสำคัญสำหรับธุรกิจต่าง ๆ เป็นอย่างมากอย่างธุรกิจคอลเซ็นเตอร์มักมุ่งเน้นทางด้านของการให้บริการที่จะเป็นจะต้องมีความแม่นยำและสามารถรักษาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการแก่ลูกค้าได้ตลอดรอดฝั่งเมื่อธุรกิจคอลเซ็นเตอร์สั่งสมประสบการณ์ต่าง ๆ จนเป็นธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านให้บริการการดำเนินธุรกิจก็จะสามารถใช้ความเชี่ยวชาญนี้ต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ ให้รอดพ้นไปได้ด้วยดีอย่างไม่ต้องสงสัย

การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพที่ดีและแข็งแกร่งขึ้น   จำเป็นจะต้องมีการผลักดันภาระค่าใช้จ่ายในระดับสูงออกไป   ให้กลับกลายเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้น้อยลง   การดำเนินธุรกิจจึงจำเป็นที่จะต้องประหยัดและยังคงต้องดำเนินธุรกิจในลักษณะที่ยังคงมีประสิทธิภาพและศักยภาพได้อย่างมั่นคงแบบไม่ลดน้อยถอยลงไป   เพราะถ้าหากธุรกิจมีประสิทธิภาพและศักยภาพที่ไม่มั่นคงเมื่อไหร่   ความน่าเชื่อถือและแรงดึงดูดใจลูกค้าก็จะน้อยลง  การเข้ามาขอใช้บริการของลูกค้าก็จะห่างหายและลดลงไปด้วย    และนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจจำเป็นจะต้องเพ่งเล็งและให้ความสำคัญกับประเด็นหลากหลายอย่างที่ธุรกิจจำเป็นจะต้องระวัง   เพราะถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยหรือเกิดความพลาดพลั้งเมื่อไหร่   ธุรกิจก็อาจจะต้องเจอกับปัญหาอีกมากมายจนตามแก้ไขได้ไม่ทันเวลา               ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ลดน้อยถอยลงไป  หรืออาจจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ยังคงมีความจำเป็นน้อยให้เกิดเป็นค่าใช้จ่ายได้น้อยที่สุด   ด้วยเหตุนี้ทางด้านของการให้บริการแก่ลูกค้าก็ยังคงมีการดำเนินการเพื่อให้เกิดศักยภาพที่สูงอยู่    แต่การเกิดศักยภาพที่สูงนั้น  ย่อมทำให้เกิดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อีกมากมาย   และทางเลือกสำหรับธุรกิจต่าง ๆ ที่เน้นไปทางด้านของการให้บริการที่เกิดประสิทธิภาพและศักยภาพ   จึงนำพาให้ธุรกิจต่าง ๆ หันไปสนใจที่จะขอใช้บริการจากธุรกิจคอลเซ็นเตอร์แทน    เพราะคอลเซ็นเตอร์จะทำหน้าที่ทางด้านของการให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ที่มีประโยชน์แก่ลูกค้า   จนสามารถตอบข้อข้องใจต่าง ๆ ปัญหาต่าง ๆ ของลูกค้าในเวลาอันรวดเร็ว  ซึ่งเป็นการสร้างความแข็งแกร่งทางด้านของการให้บริการ

ในปัจจุบันธุรกิจคอลเซ็นเตอร์กลายเป็นธุรกิจที่ถูกจับตามอง  เพราะดูเหมือนวงจรคอลเซ็นเตอร์จะมีผลที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการบริการและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี   จุดเด่นสำหรับธุรกิจคอลเซ็นเตอร์นั้น   เป็นไปในลักษณะของการให้การบริการอย่างเร็วเร็ว   ทันใจ  ซึ่งจะสามารถสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี   โดยเฉพาะในเรื่องของการตอบคำถามที่ยังคงเป็นคำถามค้างคาใจของลูกค้า   คอลเซ็นเตอร์ย่อมมีการรับมือในการตอบปัญหาทุกปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างแม่นยำ   ข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกถ่ายทอดจะกลายเป็นข้อมูลที่สร้างความกระจ่างและข้อกังขาระหว่างลูกค้ากับข้อสงสัยที่เกิดขึ้นอย่างล้อมรอบและหลากหลาย   หากคอลเซ็นเตอร์ไม่สามารถให้ข้อมูลที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างแม่นยำ   ธุรกิจบางธุรกิจก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีคอลเซ็นเตอร์อีกต่อไป                  เพราะฉะนั้น  จุดที่ต้องพัฒนาสำหรับธุรกิจที่ให้บริการด้วยลักษณะคอลเซ็นเตอร์จะต้องมีการเตรียมพร้อมและฝึกฝนพนักงานให้เต็มเปี่ยมไปด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำอยู่เสมอ    นอกจากความแม่นยำให้การให้ข้อมูลแก่ลูกค้าแล้ว  คอลเซ็นเตอร์จำเป็นที่จะต้องมีการบริการทางด้านสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าให้เกิดขึ้นและดีที่สุดเท่าที่จะทำได้   บริการอย่างไรให้สามารถดึงดูดใจลูกค้า   บริการอย่างไรที่ทำให้ลูกค้าเกิดความภาคภูมิใจกับการขอใช้บริการ   บริการอย่างไรที่ทำให้ลูกค้าเข้าใจและกลับมาขอใช้บริการกับทางธุรกิจอีกครั้ง  และอื่น ๆ อีกมากมายที่คอลเซ็นเตอร์จำเป็นจะต้องกระทำเพื่อสร้างความสัมพันธ์ผ่านทางด้านการบริการให้เกิดความดีงามและความประทับใจพร้อมทั้งเป็นการบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าได้ภายในเวลาเดียวกัน

No newer/older posts