Blog Archives

สำหรับการทำธุรกิจคอลเซ็นเตอร์จนเกิดเป็นธุรกิจที่มีความมั่งคั่งทางด้านการขยายตัวไปได้อย่างรวดเร็วนั้น  บางครั้งผู้ทำธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ก็จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ มากมายภายในธุรกิจ   แต่เพียงต้องเน้นไปในเรื่องของการให้บริการและพนักงานที่ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและตรงต่อความต้องการของตลาด   เมื่อสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นที่ต้องการของตลาดแล้ว  ธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ก็สามารถที่จะดำเนินการไปจนถึงจุดมุ่งหมายได้อย่างง่ายดาย   คำถามต่อมาคือ ความต้องการของตลาดที่ธุรกิจคอลเซ็นเตอร์จะต้องสามารถตอบโจทย์ได้นั้น   คืออะไร?   ซึ่งคำถามมากมายเกิดขึ้นไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน   แต่สิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนสำหรับธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ที่จะต้องมีการพัฒนา   ส่วนใหญ่แล้วก็ยังคงมุ่งเน้นในเรื่องของพนักงานที่จะต้องมีความสามารถและมีคุณสมบัติครบถ้วนอยู่ดี                ถ้าหากจะตอบโจทย์ทางด้านการตลาด  และพลิกผันตัวเองให้กลายเป็นที่ต้องการในปัจจุบันนั้น  ธุรกิจคอลเซ็นเตอร์จะต้องทำยังไงก็ได้   พัฒนาในรูปแบบไหนก็ได้   ที่ทำให้พนักงานคอลเซ็นเตอร์ไม่ได้จบแค่ในบทบาทของพนักงานที่คอยตอบรับแค่ทางโทรศัพท์เท่านั้น    เพราะสถานการณ์ในปัจจุบัน   คอลเซ็นเตอร์จะมีหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสาร  พร้อมทั้งตอบคำถามและไขข้อข้องใจให้กับลูกค้าที่ต้องการค้นหาคำตอบอย่างรวดเร็ว   แต่ในปัจจุบันเพียงเท่านี้ก็คงจะไม่สามารถให้คำตอบทางด้านการตลาดจนกลายเป็นที่ต้องการของลูกค้าได้   อย่างน้อยคอลเซ็นเตอร์จะต้องมีการพัฒนาไปจนถึงขั้นที่สามารถเป็นเครื่องมือทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่งได้  จนสามารถให้บริการลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง   กลับกลายเป็นธุรกิจบริการที่สามารถสร้างความมั่งคั่งได้อีกรูปแบบด้วยระบบคอลเซ็นเตอร์ที่มีความผสมผสานเกี่ยวกับการทำตลาดด้วย

No newer/older posts